Algemene voorwaardenHet gebruik van de websites en services (inclusief Ockto Connect en de Ockto app) van Ockto B.V. (hierna: Ockto) is onderworpen aan de onderstaande algemene voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van de websites of van de Ockto app betekent dat de gebruiker geacht wordt van deze voorwaarden en beperkingen kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard. Indien u niet gebonden wilt zijn aan deze Algemene Voorwaarden, gebruikt of bezoekt u de websites of de Ockto app niet.

Waar verder in deze Algemene Voorwaarden gesproken wordt over ‘sites’ wordt bedoeld ‘de Ockto websites inclusief de Ockto Connect website en de Ockto app’.

Basisvoorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot de sites te weigeren voor elke willekeurige persoon op elk gewenst moment en om welke reden dan ook.

Aansprakelijkheid

Hoewel Ockto de grootst mogelijke zorg besteedt aan het beheer van haar sites, kan het desondanks voorkomen dat de weergegeven, doorgegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot de sites en gebruik van de sites of van de informatie op de sites, van informatie van derde sites die verbonden/gelinkt zijn naar deze sites, wordt door Ockto uitdrukkelijk afgewezen. Hieronder valt ook de volledigheid en juistheid van gegevens die middels de Ockto app opgehaald en doorgegeven worden. De op de sites aanwezige gegevens zijn bedoeld ter verstrekking van algemene informatie en zijn niet uitputtend of ter advies bedoeld. Ockto, alsmede de directies en medewerkers van Ockto aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie en/of aanbevelingen die op de sites worden gepubliceerd of waartoe via de sites toegang wordt geboden. Deze informatie en aanbevelingen kunnen zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ockto is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de sites. Evenmin is Ockto aansprakelijk voor elektronische communicatie via de sites.

Geen garanties

Ockto biedt deze sites en de inhoud daarvan aan op basis van “zoals deze is”, “zoals deze beschikbaar is” en “met alle aanwezige gebreken”. De inhoud van de sites is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Er wordt geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven ter zake van de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op de sites wordt gepubliceerd of waartoe via de sites toegang wordt geboden. Ockto aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen van het feit dat de sites, om welke reden dan ook, op enig moment niet (ongestoord) beschikbaar zijn. De sites kunnen tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. Ockto garandeert niet dat de sites vrij zijn van virussen, of andere soortgelijke verstorende elementen. Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van Ockto gelden eveneens voor alle door Ockto ingeschakelde hulppersoneel en derden.

Derden

De sites kunnen links naar (mobiele) applicaties, websites of functies van derden bevatten. Ockto controleert geen webdiensten of andere inhoud van deze derden. U erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat Ockto op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk is voor dergelijke diensten of functies van derden of voor gegevens verstrekt door dergelijke diensten of functies van derden. Wij raden u aan de voorwaarden en het privacy beleid van deze derden te lezen.

U kunt geheel naar eigen inzicht en risico gebruik maken van mogelijkheden van de sites om verbinding te maken met diensten van derden zoals het UWV of de Belastingdienst (”Applicaties”), waarna de sites interactie kunnen hebben met, verbinding kunnen maken met of informatie kunnen uitwisselen met uw profiel op de Applicaties. Met het gebruik van zulke Applicaties, erkent u en gaat u akkoord met het volgende: (i) als u een Applicatie gebruikt om uw informatie te delen, stemt u ermee in dat informatie vanuit de Applicatie met de sites wordt gedeeld; (ii) het gebruik van een Applicatie kan leiden tot persoonlijk identificeerbare informatie die openbaar gemaakt kan worden, zelfs als Ockto deze informatie niet zelf heeft voorzien; en (iii) het gebruik van een Applicatie is naar eigen keuze en risico, en u vrijwaart Ockto voor de activiteiten die verwant zijn aan de Applicaties.

Intellectuele eigendomsrechten

Ockto verleent aan u hierbij een niet-overdraagbare gebruiksrecht (licentie) om de sites te gebruiken. De sites bevatten inhoud die in eigendom of in licentie is bij Ockto. Alle op de sites afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken zijn in eigendom of licentie bij Ockto en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site. De gebruiker van de sites is verantwoordelijk voor de keuze de sites te gebruiken. Het gebruik van de inhoud van de site is derhalve volledig voor eigen risico. Deze sites zijn bestemd voor eigen persoonlijk gebruik, waarbij het de gebruiker van de sites niet is toegestaan de inhoud van de sites te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Ockto.

Wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden

Wij hebben het recht om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen en bij te werken (“Bijgewerkte Voorwaarden”). Tenzij wij om juridische of administratieve redenen wijzigingen doorvoeren, zullen wij een redelijke termijn in acht nemen om u in kennis te stellen voordat de Bijgewerkte Voorwaarden van kracht worden. U gaat ermee akkoord dat wij u in kennis stellen van de Bijgewerkte Voorwaarden door ze via de sites te publiceren en dat u na de ingangsdatum van de Bijgewerkte Voorwaarden door de sites te gebruiken (of door een redelijkerwijs door ons te bepalen handeling te verrichten) u zich akkoord verklaart met de Bijgewerkte Voorwaarden. U dient deze Algemene Voorwaarden en eventuele Bijgewerkte Voorwaarden derhalve door te lezen voordat u de sites gebruikt.