Privacyverklaring Ockto & Ockto ConnectOckto waardeert uw belangstelling voor haar producten en diensten, uw bezoek aan en gebruik van onze websites en het gebruik van onze app. Uw privacy is belangrijk voor ons en we willen dat u zich prettig voelt bij het gebruik van onze diensten. De bescherming van uw privacy bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens is een belangrijke zaak waaraan we tijdens onze bedrijfsprocessen speciale aandacht besteden. Persoonlijke gegevens die tijdens bezoeken aan onze websites worden verzameld, worden door ons verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen die gelden in Nederland.

Gebruik van Ockto, de Ockto app en uw gegevens

Als een organisatie u de mogelijkheid biedt Ockto en de hierbij behorende Ockto app te gebruiken, kan deze organisatie (de Provider) uw IP-adres, vanaf hun eigen website of vanaf de Ockto Connect website, doorgeven aan de Ockto app. In dat geval wordt uw IP-adres alleen gebruikt om de sessie op deze website te synchroniseren met de sessie in de Ockto app. Na het afsluiten van de Ockto app worden alle gegevens inclusief uw IP-adres door Ockto verwijderd.

U gebruikt de Ockto app om zelf persoonsgegevens te verzamelen en geautomatiseerd door te geven aan de Provider waarmee u een relatie heeft. Wij geven de verzamelde gegevens alleen door aan de Provider na uw expliciete goedkeuring (consent). De Provider waarnaar u de persoonsgegevens verstuurt, mag deze gegevens vervolgens alleen gebruiken voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld en waarvoor u toestemming heeft gegeven.

Ockto verzamelt tijdens een sessie gegevens over het verloop van de sessie. In geval van onregelmatigheden en issues kunnen we deze gegevens gebruiken om de betreffende onregelmatigheden of issues te analyseren en op te lossen. Dit doen we ter verbetering van de gebruikerservaring en ter beveiliging en bescherming van (uw gegevens in) de app.

Indien van toepassing verzamelt u gegevens die in MijnOverheid voorkomen. In MijnOverheid staan ook persoonsgegevens van uw kinderen, ouders en (ex) partners. Voor meer informatie over deze weergave en verwerking verwijst Ockto naar de privacyverklaring en de veel gestelde vragen van MijnOverheid. Ockto heeft geen invloed op de persoonsgegevens die MijnOverheid verwerkt. Ockto is zich er bewust van dat het persoonsgegevens van derden betreft en negeert deze waar mogelijk.

Van de gegevens die u verzamelt wordt door Ockto een Datamodel opgesteld waar Ockto alle gegevens in plaatst die door de Provider zijn opgevraagd. We gebruiken hiervoor alleen de gegevens die nodig zijn. De Provider maakt daarbovenop mogelijk gebruik van Brondata. Dit betekent dat zij uw gegevens opvragen in het formaat zoals dit door de te raadplegen bronnen wordt aangeleverd. Het is mogelijk dat de Provider door middel van het opvragen van deze Brondata meer gegevens ontvangt dan opgenomen in het Datamodel. Ockto wijst de Provider nadrukkelijk op diens verantwoordelijkheid om alleen gegevens te verwerken die noodzakelijk zijn voor het doel van de verwerking.

Tussen het moment dat u met de Ockto app de persoonsgegevens ophaalt en deze persoonsgegevens bij de Provider zijn aangekomen, worden uw gegevens door Ockto opgeslagen. De persoonsgegevens worden zolang door Ockto opgeslagen als door de Provider is verzocht en direct na het verlopen van deze termijn verwijderd. De persoonsgegevens worden ook verwijderd op het moment dat u Ockto geen toestemming geeft om de verzamelde persoonsgegevens te verzenden naar de Provider, of als u in de Ockto app de door u gegeven toestemming intrekt.

Indien uw Provider gebruik maakt van Ockto Connect en de Ockto Connect website, dan worden uw persoonsgegevens door Ockto (versleuteld) bewaard totdat uw Provider de gegevens bij ons heeft opgehaald en verwijderd maar uiterlijk na 14 dagen vanaf het ophalen van uw persoonsgegevens.

Indien u Ockto gebruikt voor het verzamelen van informatie om advies te krijgen over een hypotheek, of om een hypotheek aanvraag in te dienen bij een adviseur, dan vragen wij u om uw informatie tijdelijk (versleuteld) op te mogen slaan. Hypotheek¬verstrekkers die door uw adviseur worden gevraagd om een offerte uit te brengen, kunnen uw persoonsgegevens vervolgens rechtstreeks bij Ockto ophalen, of via het beveiligde Hypotheek Data Netwerk (HDN). Dat scheelt veel tijd voor u, uw adviseur en de hypotheekverstrekkers.

Op het verwerken van deze persoonsgegevens is het Privacy Statement/de Privacyverklaring van toepassing van de Provider die uw (persoons)gegevens via Ockto ontvangt of bij Ockto ophaalt. U kunt het Privacy Statement/de Privacyverklaring op de website van de Provider zelf raadplegen.

Uw gegevens bij opvragen banktransacties (PSD2)

In aanvulling op bovenstaande verzamelt en geeft Ockto indien van toepassing en met uw toestemming banktransactie informatie door aan de Provider. Uw banktransacties kunnen gevoelige gegevens bevatten waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond kunnen blijken. Ockto negeert dergelijke duidingen. Door uw banktransacties te verzamelen heeft Ockto inzage in de naam en IBAN van derden die door middel van af- of bijschrijvingen zichtbaar zijn in het transactieoverzicht. Ockto geeft deze gegevens alleen door aan de Provider nadat u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
Indien u via Ockto banktransacties verzamelt en aan de Provider door wilt geven dan is Ockto wettelijk verplicht om uw identiteit vast te stellen en zeker te stellen dat uw naam niet op de sanctie- en PEP lijsten voorkomt. Deze informatie wordt door Ockto geanonimiseerd en voor een periode van vijf jaar opgeslagen.

Gebruik van de Ockto publieke website

Wanneer u de Ockto website bezoekt, registreert onze webserver automatisch de naam van uw internetserviceprovider, de website van waaruit u ons bezoekt, de webpagina’s die u momenteel bezoekt en de datum en duur van uw bezoek. Ockto gebruikt cookies om de voorkeuren van onze bezoekers te volgen en onze websites dienovereenkomstig te optimaliseren.

U kunt ons via de Ockto website persoonsgegevens toesturen die wij als volgt behandelen:

  1. Wanneer u op onze website een contactformulier invult en verstuurt, gebruiken wij de door u ingevoerde gegevens alleen ten behoeve van het afhandelen en opvolgen van uw bericht;
  2. Wanneer u via onze website reageert op een vacature, gebruiken wij de door u verstrekte persoonsgegevens alleen ten behoeve van het reageren op en navolgen van uw sollicitatie;

Inzendingen voor evenementen, e-books, whitepapers, etc.

Wanneer u uw gegevens opgeeft om bijvoorbeeld een e-book of whitepaper op te vragen, om uzelf in te schrijven op een (online) evenement of om op de hoogte gehouden te worden van ontwikkelingen rondom Ockto, geeft u Ockto toestemming om de ingevulde gegevens op te slaan en te verwerken. Uw gegevens zullen gebruikt worden ter afhandeling van uw aanvraag of inschrijving en om aanvullende relevante informatie te sturen. U kunt zich hiervoor op elk moment afmelden. Dit geldt voor inzendingen via de Ockto website, als wel voor inzendingen voor Ockto via websites van derden.

Beveiliging

Ockto heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover we beschikken te beschermen tegen onopzettelijke of moedwillige manipulatie, verlies, vernietiging en tegen inzage door onbevoegden. Onze beveiligingsprocedures worden voortdurend verbeterd door de introductie van nieuwe technologieën.

Derden met wie wij samenwerken, worden door ons verplicht om uw privacy te respecteren. Wij sluiten met deze derden een verwerkersovereenkomst af.

Uw rechten

Op basis van wetgeving heeft u in beginsel een aantal rechten als het gaat om uw persoonsgegevens. Ockto bewaart de bij ons bekende persoonsgegevens alleen voor een korte periode en heeft er zelf geen toegang toe. Daarmee is een aantal rechten niet op Ockto van toepassing. Deze rechten kunt u wel uitoefenen bij de Provider die u uw gegevens op laat halen.

Recht van inzage

Ockto heeft geen toegang tot de persoonsgegevens, slaat deze slechts voor een minimale termijn op en kan daarom geen inzage in de persoonsgegevens verlenen anders dan het moment waarop u uw gegevens ophaalt. U kunt wel gegevens van het Ockto proces opvragen via de Provider met behulp van een extern ID. Daarmee kan procesdata (geen persoonsgegevens) opgehaald worden.

Recht van rectificatie

Ockto haalt gegevens op vanuit bronsystemen. U kunt deze gegevens niet bij of via Ockto aanpassen. Hiervoor kunt u terecht bij de bronsystemen zelf.

Recht van gegevenswissing

Zolang Ockto beschikt over uw persoonsgegevens kunt u deze via de app verwijderen door uw toestemming in te trekken.

Recht op beperking van de verwerking

U kiest zelf of u de verzamelde gegevens wel of niet wilt verzenden door in te loggen bij de diverse databronnen. Het is niet mogelijk om een deel van de verzamelde gegevens te verzenden.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Dit recht is niet van toepassing. Ockto bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de transactie van de dienstverlener. Ockto kan de persoonsgegevens niet inzien.

Recht op bezwaar

U kunt bij de Provider bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ockto of dit kenbaar maken door Ockto niet te gebruiken.

Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming

Dit recht is niet van toepassing op Ockto. De Provider neemt besluiten op basis van de door u via Ockto aangeleverde persoonsgegevens.

U kunt uw rechten uitoefenen door een e-mail naar Ockto te sturen. U kunt hiervoor het volgende e-mailadres gebruiken: privacy@ockto.nl. Als uw bericht betrekking heeft op een van uw rechten die van toepassing is op de Provider zullen wij de Provider daarover informeren.

Functionaris Gegevensberscherming

Ockto heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Een FG houdt toezicht op de toepassing en naleving van de privacywetgeving. U kunt bij onze FG terecht voor vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens via fg@ockto.nl.

Contact

Ockto b.v., gevestigd aan Gooimeer 1, 1411 DC te Naarden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Gooimeer 1
1411 DC Naarden

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 13 december 2023.